Profetier om Jesus

Hvad blev fortalt om ham, før han blev født?

 

Længe før Jesus blev født, blev hans liv og død forudsagt i Bibelen. Det Gamle Testamente (Denne del af Bibelen var skrevet før Jesu fødsel) var færdiggjort år 450 f.kr., hundreder af år før Jesus blev født. Profetierne blev fremsagt med fantastisk nøjagtighed af mange mennesker og nedskrevet i bøgerne.

 

For eksempel, Det Gl. Testamente fortæller at Jesus ville blive forrådt af én han havde tillid til, »Selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig!« (Sl. 41,10). Det Nye Testamente, viser Jesu liv og opstandelse. Der ser vi, at en af de 12 forrådte ham. En som Jesus valgte til at blive en del af hans indercirkel, forrådte ham, »Men Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem…« (Mar. 14,10).

 

Mere end 300 profetier, er fremsagt i det Gl. Testamente og senere opfyldt gennem Jesu liv, død og opstandelse. Chancerne for at én person kan opfylde bare 8 af profetierne er 1 til 100,000,000,000,000,000. Hvis én person opfylder 48 af disse profetier, så er forholdstalet overvældende – 1 chance i 10 i 157 (1 med 157 nuller efter)… og så er der andre 250 profetier, og så er det fuldstændig umuligt for nogen som helst andre end Jesus, at passe ind i det der skete, i det tidsrum. Lad os se på nogle af dem:

 

Han vil være en efterkommer af Abraham!

 

Profeti:

1. Mos 18,18 »Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham…«

 

Opfyldelse:

Apg. 3,25 »I er børn af profeterne og af den pagt, som Gud oprettede med jeres fædre, da han sagde til Abraham: Alle jordens slægter skal velsignes i dit afkom…«

 

Han vil være en efterkommer af Isak!

 

Profeti:

1. Mos. 17,19 »Da kastede Abraham sig ned og lo, mens han tænkte: Mon en hundredårig kan blive far? Og mon Sara, som er halvfems år, kan få børn?«

 

Opfyldelse:

Matt 1,2 »Abraham blev far til Isak, Isak til Jakob, og Jakob til Juda og hans brødre…«

 

og efterkommer af Jakob!

 

Profeti:

4. Mos 24,17 »Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel…«

 

Opfyldelse:

Lukas 3,34 »søn af Jakob, søn af Isak, søn af Abraham, søn af Tera, søn af Nakor…«

 

og efterkommer af Juda stamme!

 

Profeti:

1. Mos. 49,10 »Scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker, ham skal folkene adlyde…«

 

Opfyldelse:

Lukas 3,33 »søn af Amminadab, søn af Admin, søn af Arni, søn af Hesron, søn af Peres, søn af Juda…«

 

Han vil blive født i Betlehem!

 

Profeti:

Mika 5,1 »Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage…«

 

Opfyldelse:

Matt 2,1 »Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage…«

 

og født af en jomfru!

 

Profeti:

Esajas 7,14 »Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel…«

 

Opfyldelse:

Matt 1,18 »Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden…«

 

Spædbørn vil blive henrettet!

 

Profeti:

Jeremias 31,15 »Dette siger Herren: I Rama høres klageråb, bitter gråd; Rakel græder over sine børn, hun lader sig ikke trøste over sine børn, for de er borte…«

 

Opfyldelse:

Matt 2,16 »Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd…«

 

Han vil flygte til Egypten som barn!

 

Profeti:

Hoseas 11,1 »Jeg fik Israel kær, da han var ung, fra Egypten kaldte jeg min søn…«

 

Opfyldelse:

Matt 2,14 »Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten…«

 

Han vil få sin gerning i Galilæa og langs floden Jordan!

 

Profeti:

Esajas 9,1–2 »Men håbløshed og mørke skal ikke for altid få magt! Skønt Zebulons og Naftalis land snart skal opleve Guds ydmygende dom, så skal selv samme område – fra kystlandet til den anden side af Jordan og Galilæa, hvor de fremmede bor – opleve Guds herlighed og oprejsning. For folket, der vandrer i mørke, skal se det strålende Lys – et lys, der skinner for dem, som bo i dødeskyggens land…«

 

Opfyldelse:

Matt. 4,12–16 »Jesus…drog bort til Galilæa. Men han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved søen, i Zebulons og Naftalis land, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Zebulons land og Naftalis land, vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilæa, det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem…«

 

Han vil blive afvist af det Jødiske folk!

 

Profeti:

Esajas 53,3 »Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget…«

 

Opfyldelse:

Joh 1,11 »Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham…«

 

Han vil have visdom og være forstående!

 

Profeti:

Esajas 11,2 »Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs og gudsfrygts ånd…«

 

Opfyldelse:

Lukas 2,52 »Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker…«

 

Hans indtog i Jerusalem vil være i triumf og ridende på et æsel!

 

Profeti:

Zakarias 9,9 »Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl…«

 

Opfyldelse:

Joh 12,13–14 »De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge! Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet…«

 

Han vil blive forrådt af en nær ven!

 

Profeti:

Sal 41,10 »Selv min ven, som jeg stolede på, og som spiste brødet med mig, har løftet hælen imod mig…«

 

Opfyldelse:

Mark 14,10 »Men Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham til dem…«

 

Betalingen til forræderen vil blive 30 sølvpenge!

 

Profeti:

Zakarias 11,12 »Jeg sagde til dem: Hvis I synes, så giv mig min løn, og hvis ikke, kan I lade være! De afvejede da min løn, tredive sekel sølv…«

 

Opfyldelse:

Matt 26,15 »…og sagde: Hvad vil I give mig for at forråde ham til jer? De talte tredive sølvpenge op til ham…«

 

Pengene vil blive returneret og brugt til at købe en pottemagers mark!

 

Profeti:

Zakarias 11,13 »Herren sagde til mig: Kast den hen til støberen, den kostelige pris, de har vurderet mig til. Og jeg tog de tredive sekel og kastede dem hen til støberen i Herrens hus…«

 

Opfyldelse:

Matt 27,6–7 »Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde: Det er ikke lovligt at lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge. De traf da den beslutning at købe Pottemagermarken for pengene til gravplads for fremmede…«

 

Anklaget! Men han vil være tavs under retssagen!

 

Profeti:

Esajas 53,7 »Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund…«

 

Opfyldelse:

Matt 26,62–63 »Så stod ypperstepræsten frem og spurgte ham: Har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham: Jeg besværger dig ved den levende Gud: Sig os, er du Kristus, Guds søn?«

 

Han vil komme til at lide for andre

 

Profeti:

Esajas 53,4–5 »Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt…«

 

Opfyldelse:

Matt 8,16–17 »Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: Han tog vore lidelser, han bar vore sygdomme…«

 

Han vil blive korsfæstet sammen med syndere!

 

Profeti:

Esajas 53,12 »Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere…«

 

Opfyldelse:

Matt 27,38 »Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side…«

 

Hans hænder og fødder vil blive gennemboret!

 

Profeti:

Sal 22,17»Hunde omgiver mig, en flok af forbrydere står omkring mig; de har gennemboret mine hænder og fødder…«

 

Opfyldelse:

Joh 20,27 »Derpå sagde han til Thomas: Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende…«

 

Han vil blive ydmyget og krænket af folket!

 

Profeti:

Sal 22,7–9»Men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle, der ser mig, spotter mig, de vrænger mund og ryster på hovedet: Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham, han må redde ham, han holder jo af ham!«

 

Opfyldelse:

Matt 27,39–40 »Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!«

 

og vil blive givet malurt og eddike at drikke!

 

Profeti:

Sal 69,22»De gav mig malurt at spise og eddike til at slukke min tørst…«

 

Opfyldelse:

Joh 19,29 »Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund…«

 

Hans side vil blive stukket med et spyd!

 

Profeti:

Zakarias 12,10 »men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødeklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte…«

 

Opfyldelse:

Joh 19,34 »men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud…«

 

Soldater vil kaste lod om hans tøj!

 

Profeti:

Sal 22,19 »de deler mine klæder mellem sig, de kaster lod om min klædning…«

 

Opfyldelse:

Mark 15,24 »Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad…«

 

Ikke ét ben i hans krop vil blive brækket!

 

Profeti:

Sal 34, 21 »Han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust…«

 

Opfyldelse:

Joh 19,33 »Da de kom til Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke hans ben…«

 

Han vil blive begravet i en rig mands grav!

 

Profeti:

Esajas 53,9 »Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund…«

 

Opfyldelse:

Matt 27,57–60 »Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen og lagde det i den nye grav, som han havde ladet hugge ud i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen til graven og gik…«

 

Han vil opstå igen efter at han er død!

 

Profeti:

Sal 16,10 »For du vil ikke prisgive mig til dødsriget, din fromme vil du ikke lade se graven…«

 

Opfyldelse:

Matt 28,9 »Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et God morgen! Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham…«

 

Han vil fare op i himlen!

 

Profeti:

Sal 68,19»Du er steget op til det høje, du har ført fanger med, du har taget gaver blandt menneskene, selv de genstridige; Gud Herren skal bo der…«

 

Opfyldelse:

Luk 24,50–51 »Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen…«

 

JesusNet

 

 

Church of Love

 
Menigheden
 

Valgmenigheden Church of  Love begyndte som missionsbevægelse i 1997, og blev i 2014 omdannet til valgmenighed. Kirkens formål er at missionere blandt muslimer og andre søgende, og etablere/styrke et tillidsfuldt menighedsfællesskab for mennesker i alle aldre og livssituationer.

Menigheden består af mange nationaliteter. Fælles for dem alle er det kristne menneskesyn, og ønsket om at være en del af et kirkeligt fællesskab.

I fællesskabet samles menigheden om et liv i Gud og for Gud, og med frimodighed til at være sig selv og bruge sig selv med de evner og ressourser, Gud har givet den enkelte.

Valgmenigheden Church of  Love har etableret sig i Vissenbjerg december 2017, og har menigheder i flere storbyer i Danmark.

 

Mission

 
10799412 10205022161331499 1370905874 n
 
Da missionsbefalingen er lige så vigtig og dermed gældende i dag, som den var for over 2000 år siden, arbejder valgmenigheden Church of Love helt målrettet for en kristelig integration iblandt nydanskere ved at fortælle dem om "livets ord", så de kan tage imod Jesus Kristus som deres personlige frelser.
 
Vi tror også, at mission og sendelse er begrundet i Guds eget treenige væsen, i faderens opsøgende kærlighed over for verden gennem Kristi komme og ved Åndens udgydelse (Missio Dei). Derfor er mission et udtryk for, at Gud elsker sin skabning og ønsker at forenes med den. Kirkens karakter af at være sendt til verden skal derfor forme og gennemstrømme Kirken og den kristne forsamling i alt det, den og de er og gør.
 
Eftersom menighederne i valgmenigheden Church of Love hovedsageligt består af konvertitter, er det os mere nærliggende i første omgang at sætte fokus og kræfterne på mission blandt muslimer, det vil sige folk fra Mellemøsten og øvrige muslimske lande. Men dette har ikke udelukket os af missionen blandt andre nationaliteter samt etniske danskere.

Vores værdier

 
453731751 low
 

Vi har i de senere år oplevet, at de kristne værdier i Danmark er kommet under pres. Church of Love ser det derfor som sin opgave, at formidle disse værdier til især nydanskere, som kommer fra lande, hvor værdier som tolerence og lighed har dårlige vilkår.

Tolerence betyder meget for Church of Love. Church of Love tolererer alle uanset etnicitet, køn, religion osv. Selvom vore fokusområde er nydanskere med en muslimsk baggrund, er ALLE velkomne i kirkens fællesskab. Dette er også noget vi bekræfter i trosbekendelsen, når vi siger ”almindelige kirke”, som betyder en kirke, der er universel og dermed for alle.

Lighed handler om, at vi har lige rettigheder i samfundet og skal ikke afgøres efter hvilken tro, race, materielle rigdomme man har osv. Dette har også sin rod i kristendommen, hvor Jesus ikke vurderede mennesker på baggrund af deres materielle success, fordi vi alle er skabte af Gud.

 

Facebook

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere