Vedtægter

1454598 341328596049568 1873443873211519225 n

Vedtægter for valgmenigheden Church of Love

§ 1
Navn
Menighedens navn er Valgmenigheden Church of Love. Valgmenigheden er stiftet i henhold til ”Lov om valgmenigheder” (Valgmenighedsloven) og er som sådan en del af Folkekirken.

§ 2
Hjemsted
Menighedens hjemsted er Odense kommune.

§ 3
Formål
Det er valgmenighedens formål gennem dens arbejde at virke for det kristne evangeliums udbredelse og at fremme menighedsliv og fællesskab gennem mission. Desuden bidrager valgmenighedens kirkelige og sociale aktiviteter til at nydanskere bliver en del af det kirkelige og folkelige fællesskab.

Bekendelsesgrundlag
Valgmenighedens bekendelsesgrundlag er Folkekirkens evangelisk-lutherske, dvs. Bibelen, Den apostoliske, Den nikænske og Den athanasianske Trosbekendelse samt Den augsburgske Bekendelse og Luthers Lille Katekismus.

Værdigrundlag, mission og vision
”Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden. ” (Joh 13,34-35)

”For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. ” (1. Kor 12.12-13)

”For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere, som sendes af ham for at straffe forbrydere og rose dem, der gør det gode. ” (1. Peter 2.13-14)

”Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. ” (Matt 28,18-20)


Valgmenighedens mission er:
1) at kalde til tro på Gud i Jesus Kristus ved Ånden (OP, kerygma)
2) at udøve discipelskab og ansvarligt medlemskab i menigheden (IND, koinonia)
3) at gøre tjeneste for Guds Riges komme til verden (UD, diakonia).

Valgmenigheden arbejder i økumenisk åbenhed på Folkekirkens evangelisk-lutherske grundlag.

§ 4
Medlemmer/medlemskab
Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 18 år,
1. som er døbt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og
2. som gennem samtale med præsten eller bestyrelsens formand eller i dennes forfald eller, hvis præsten er formand, næstformanden tilkendegiver sin forståelse for og tilslutning til menighedens bekendelsesgrundlag, formål og værdier og
3. som deltager regelmæssigt i menighedens liv gennem gudstjeneste,
4. som forpligter sig til at betale et løbende, personligt bidrag til kirken, afhængigt af ens økonomiske evne. Bidragets størrelse fastsættes i samråd med valgmenighedens bestyrelse, dog minimalt det bidrag der ellers skal svares i kirkeskat.
5. Personer, der er døbt i andre kristne kirkesamfund, kan anmode om optagelse ved skriftlig henvendelse til menighedens præst eller bestyrelsens formand eller i dennes forfald eller, hvis præsten er formand, næstformanden.

Medlemskab omfatter hjemmeboende børn under 18 år.
Unge i alderen 15-17 år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden uden stemmeret. Stemmeret opnås ved det fyldte 18. år. Medlemmer i alderen 15-17 år har dog møde- og taleret til menighedens årsmøde.

Medlemmer bidrager til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner, eksempelvis gennem at betale tiende, dog minimalt det bidrag der ellers skal svares i kirkeskat.
Medlemmerne er indforståede med, at præsten er rettelig kaldet som menighedens præst/hyrde ud fra evangelisk luthersk embedsforståelse med de opgaver og forpligtelser, som heraf følger (konkretiseret i præsteløftet).

Optagelse sker ved valgmenighedspræstens anmeldelse til provsten af medlemskabet.

Ved stiftelsesmødet af Valgmenigheden i Odense optages stifterne af valgmenigheden og samtlige medlemmer af Church of Love på landsplan som aktive medlemmer efter eget ønske.

§ 5
Medlemsbidrag
Medlemmerne er forpligtet til et medlemsbidrag og derved til at respektere tiendeprincippet.
Bidragets størrelse fastsættes i samråd med valgmenighedens bestyrelse, dog minimalt det bidrag der ellers skal svares i kirkeskat.

§ 6
Udmeldelse
Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til valgmenighedspræsten. Valgmenighedspræsten underretter provsten herom.

§ 7
Eksklusion
Hvis et medlem, herunder også bestyrelsesmedlemmer, kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter eller værdigrundlag, kan medlemmet ekskluderes fra valgmenigheden af bestyrelsen.

Forud for en eventuel eksklusion skal bestyrelsen søge en afklaring på forholdet gennem en og helst flere samtaler med medlemmet.

§ 8
Generalforsamling
Generalforsamlingen er valgmenighedens øverste myndighed og afholdes hvert år, normalt under valgmenigheden Church of Loves Missions Conference (sommerstævne) og normalt primo juli måned.

Mødet ledes af en dirigent, der er valgt af generalforsamlingen.

§ 9
Indkaldelse til generalforsamling/menighedsmøde
Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen/menighedsmøde med 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har betalt bidrag.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne siger noget andet.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning ved bestyrelsen
4. Årsberetning ved valgmenighedspræsten
5. Godkendelse af regnskab og budget
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, højst 5 medlemmer. Valgmenighedspræsten er født medlem.

Valgmenighedspræsten har stemmeret, dog ikke i sager om egne løn- og ansættelsesvilkår.

Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning af menigheden på generalforsamlingen for en funktionsperiode på 2 år.

Der er 2 medlemmer på valg hvert år, og genvalg er muligt.

De opstillede medlemmer, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge, de opnår stemmetal til.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke være ægtefæller eller have familiære relationer til andre bestyrelsesmedlemmer eller præsten i første led.

§ 11
Forvaltning
Bestyrelsen er ansvarlig for, at menigheden arbejder i overensstemmelse med §§ 3-4.

Det er ønskeligt, at både mænd og kvinder er repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens valgte medlemmer er til stede på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen har ansvaret for kirkens økonomiske forhold og ansvaret for forvaltningen af kirkens formue og ejendom. Der skal forvaltes efter menighedens tarv.

§ 12
Tegningsret
Kirken tegnes af to personer i fællesskab.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke to personer der tegningsberettigede.

Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 13
Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

§ 14
Der føres protokol for bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen. Protokollen underskrives ved mødets afslutning.

§ 15
Regnskab og økonomi
Kassereren er ansvarlig for, at der føres regnskab, og at der udarbejdes dispositionsregler.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 16
Køb og salg af fast ejendom kan kun indgås ved underskrift af hele bestyrelsen.

§ 17
Hæftelse
For valgmenighedens forpligtelser hæfter valgmenigheden med foreningens tilhørende formue.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller de enkelte menighedsmedlemmer nogen personlig hæftelse.

Formue
Gaver fra medlemmer og andre kan modtages.

Et menighedsmedlem har ikke andel i eller noget krav på kirkens formue.

§ 18

Valgmenighedspræst og bestyrelsens myndighed
Bestyrelsen ansætter præst/er efter høring og vejledende skriftlig afstemning på et menighedsmøde. Beslutning om ansættelse af præst kræver 2/3 flertal i bestyrelsen.

Et valgt medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være kandidat til stillingen som præst ved valgmenigheden, men har mulighed for at trække sig fra bestyrelsen, hvorefter suppleanten indtræder.

Valgmenighedspræsten kan alene afskediges med 2/3 flertal i bestyrelsen og efterfølgende 2/3 flertal på førstkommende ekstraordinære generalforsamling.

I sager vedr. denne paragraf har præsten ikke stemmeret i bestyrelsen og dennes stemme tæller ikke med i beregningen af det fornødne flertal. Valgmenighedspræsten har dog ret til at fremkomme med en mundtlig/skriftlig udtalelse inden sagen afgøres.

Menighedsmøde til valg af præst indkaldes med 4 ugers varsel.

Bestyrelsen kan ansætte andet personale.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen kan uddelegere den daglige ledelse til valgmenighedspræsten.

I respekt for valgmenighedsloven arbejder præsten efter den for folkekirken gældende orden (i analogi til menighedsrådslovens § 37).

§ 19
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne forudsætter 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer er gyldige, når biskoppens godkendelse foreligger.

§ 20
Opløsning
Opløsning af valgmenigheden kræver 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning tilfalder kirkens formue/overskud et velgørende formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.Således vedtaget på generalforsamlingen i Odense den 01.11.2014

Hjemmesiden bruger cookies Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere